• Trong menu Labs tạo 1 menu Lab 3 (lab3.html) sau đó tạo 2 tab Ex1, Ex2

  • Ex 1: Thiết kế 1 website đơn giản sử dụng F-pattern. Sau đó tạo ra file html tương ứng cho thiết kế này.

  • Ex 2: Thiết kế 1 website đơn giản sử dụng Z-pattern. Sau đó tạo ra file html tương ứng cho thiết kế này.

  • Upload lên Firebase / Github

Design

Template

Design

Template