• Tạo một trang Result trên đó liệt kê những gì mình đã làm/học được trong suốt quá trình làm bài tập nhóm. Dẫn link tới từng trang do SV đã làm.

 • Tự đánh giá mình được bao nhiêu phần trăm trên 100% của bài tập nhóm

Personal Website


  1. Làm bài tập đầy đủ
  2. Hoàn thành đúng yêu cầu bài tập
  3. Hoàn chỉnh được website cá nhân
 • Hoàn thành: 100%

Group Website


  1. Chỉ nhóm cách sử dụng Github, Firebase
  2. Đẩy website lên Firebase, Github
  3. Chỉnh sửa, cập nhật đầy đủ Result
  4. Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao
 • Hoàn thành: 100%
  Đóng góp: 20%

Project Website


  1. Cập nhật website trên Github, Firebase
  2. Hoàn thành yêu cầu đặt ra
 • Hoàn thành: 100%
  Đóng góp: 20%

Personal


  1. Biết nhiều hơn về Design UX/UI
  2. Tạo được website cá nhân
  3. Thiết kế giao diện đúng yêu cầu, hài hòa, dễ nhìn
  4. Cải thiện kiến thức về Front End

Group


  1. Biết cách làm việc nhóm
  2. Biết thêm khả năng làm việc trong tập thể của bản thân

Project


  1. Nhận thức rõ hơn về quá trình làm 1 đồ án

Nhận xét chung về nhóm


  1. Mọi người đều có tinh thần học tập
  2. Tiếp thu kiến thức nhanh
  3. Nhóm trưởng chưa có kinh nghiệm